Pts

1 2 3 4 5
Jan Blazek 6 9 11 11 4
David Sabuka 11 11 6 7 11