Løb 12 - Kawasaki 2024-04-05 07:00

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 World Whistler Isamu Kubo Ryouma Kimatsuka 9.000
04/05 07:01
-
04/05 07:03
2 Namura Cats Kazumi Takei Natsuka Kobayashi 41.000
04/05 07:01
-
04/05 07:03
3 4 Gold Flavor JUNICHI YOSHIHASHI Ryo Novata 8.000
04/05 07:01
-
04/05 07:03
4 D Roger Hiromi Yamazaki Seiji Yamazaki 21.000
04/05 07:01
-
04/05 07:03
5 Takatsu Wakamatsu Isamu Kubo Mitsuhiro Masuda 251.000
04/05 07:01
-
04/05 07:03
6 Dynamite Bull Kenji Arai Tokoro Hotaru 61.000
04/05 07:01
-
04/05 07:03
7 2 Prime Charm Nobuhiro Yamada Takayuki Yano 2.150
04/05 06:55
-
04/05 07:03
8 1 Meisho Lilium Junichi Murata Yuki Furuoka 1.650
04/05 06:55
-
04/05 07:03
9 Columnist Sakai Shinobu Taito Mori 9.000
04/05 07:01
-
04/05 07:03
10 3 Wunder Isao Sasaki Wada Joji 4.200
04/05 07:01
-
04/05 07:03
11 Shinrai Gold Masaki Iwasaki Aoi Shinoya 21.000
04/05 07:01
-
04/05 07:03
12 Sadamu Shioinomori Isamu Kubo Shoya Hozono 126.000
04/05 07:01
-
04/05 07:03