Løb 3 - Kasamatsu 2024-04-05 07:50

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 1 Kitano Randy T TAGUCHI Makoto Okabe SP
04/04 12:14
-
04/05 07:51
2 Ayu MASAYOSHI GOTO Mikio Fujiwara SP
04/04 12:14
-
04/05 07:51
3 Star Sapphire MASAHARU FUJITA Daimyo Otshata SP
04/04 12:14
-
04/05 07:51
4 Lily Booster MASAHARU FUJITA Masaaki Ohata SP
04/04 12:14
-
04/05 07:51
5 2 Daylight YUKIYASU KATO Shin Higashikawa SP
04/04 12:14
-
04/05 07:51
6 Kamanza MASAHARU FUJITA Hosokawa Satoshi SP
04/04 12:14
-
04/05 07:51
7 Meibutsu Shacho MASAHARU FUJITA Kodai Asano SP
04/04 12:14
-
04/05 07:51
8 4 Hekireki Issen HIROSHI SASANO Tatsuya Watanabe SP
04/04 12:14
-
04/05 07:51
9 3 Pochettino YUYA GOTO Seigo Tsukamoto SP
04/04 12:14
-
04/05 07:51