Events

 • First Pot
 • Break 1
 • First Colour Potted - Green
 • Break 4
 • Break 8
 • Break 13
 • Race to 30
 • Break 27
 • Frame Foul - Yes
 • Break 1
 • Break 1
 • Break 5
 • Break 9
 • Break 2
 • Break 18
 • Last Points - Pink
 • First Pot
 • First Colour Potted - Black
 • Break 21
 • Break 3
 • Break 1
 • Break 16
 • Break 1
 • Break 1
 • Break 8
 • Race to 30
 • Break 5
 • Break 14
 • Last Points - Blue
 • Frame Foul - No
 • First Pot
 • Break 1
 • First Colour Potted - Black
 • Break 27
 • Break 1
 • Frame Foul - Yes
 • Race to 30
 • Break 42
 • Last Points - Red
 • First Pot
 • First Colour Potted - Blue
 • Race to 30
 • 50+ Break
 • Break 72
 • Last Points - Pink
 • Frame Foul - No
 • First Pot
 • First Colour Potted - Black
 • Break 8
 • Break 1
 • Break 1
 • Break 12
 • Frame Foul - Yes
 • Race to 30
 • 50+ Break
 • Break 64
 • Last Points - Black
 • First Pot
 • First Colour Potted - Black
 • Break 9
 • Race to 30
 • 50+ Break
 • Break 63
 • Break 8
 • Break 1
 • Break 1
 • Break 7
 • Last Points - Pink
 • Frame Foul - No
 • First Pot
 • Break 1
 • Frame Foul - Yes
 • First Colour Potted - Brown
 • Break 19
 • Race to 30
 • 50+ Break
 • Break 63
 • Break 6
 • Last Points - Blue
 • First Pot
 • First Colour Potted - Brown
 • Race to 30
 • 50+ Break
 • 100+ Break
 • Break 133
 • Last Points - Black
 • Frame Foul - No
 • First Pot
 • Break 1
 • First Colour Potted - Blue
 • Break 15
 • Frame Foul - Yes
 • Break 11
 • Race to 30
 • Break 38
 • Break 8
 • Break 8
 • Break 15
 • Last Points - Brown
 • Frame Foul - Yes
 • First Pot
 • Break 1
 • First Colour Potted - Green
 • Race to 30
 • Break 43
 • Break 1
 • Break 47
 • Last Points - Blue
 • First Pot
 • Break 1
 • Frame Foul - Yes
 • First Colour Potted - Black
 • Break 16
 • Break 1
 • Race to 30
 • Break 23
 • 50+ Break