Løb 3 - Kasamatsu 2024-04-05 07:15

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Tiger Achieve YOICHI KURIMOTO Myojo Haru Dai SP
04/04 12:24
-
04/05 07:16
2 Zendan Courage HIROSHI SASANO Mikio Fujiwara SP
04/04 12:24
-
04/05 07:16
3 Wonderful Life HIDEO MORIYAMA Hiroshi Ohara SP
04/04 12:24
-
04/05 07:16
4 2 Hello Mikey Yukio Abe Hosokawa Satoshi SP
04/04 12:24
-
04/05 07:16
5 1 A Shin Rhea HIROSHI SASANO Tatsuya Watanabe SP
04/04 12:24
-
04/05 07:16
6 Kotoshiro HIDEO MORIYAMA Shigeharu Mabuchi SP
04/04 12:24
-
04/05 07:16
7 Neung Caput Hiroyuki Imazu Masaaki Ohata SP
04/04 12:24
-
04/05 07:16
8 4 Iine Iine Iine T TAGUCHI Makoto Okabe SP
04/04 12:24
-
04/05 07:16
9 3 Player's High T TAGUCHI Seigo Tsukamoto SP
04/04 12:24
-
04/05 07:16