Løb 3 - Kasamatsu 2024-04-05 02:25

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Tama Lady YOSHIFUTO MIZUNO Shigeharu Mabuchi SP
04/04 11:20
-
04/05 02:27
2 3 Mion HIDEO MORIYAMA Hiroshi Ohara SP
04/04 11:20
-
04/05 02:27
3 2 Nihonpiro Jessica HIROYOSHI KAWASHIMA Isshin Matsumoto SP
04/04 11:20
-
04/05 02:27
4 1 Del Mio Cuore HIROYOSHI KAWASHIMA Maki Mukoyama SP
04/04 11:20
-
04/05 02:27
5 4 Meisho Tokonatsu MASAHARU FUJITA Seigo Tsukamoto SP
04/04 11:20
-
04/05 02:27
6 Argentees MASAHARU FUJITA Makoto Okabe SP
04/04 11:20
-
04/05 02:27
7 Smart Betroth MASAHARU FUJITA Hosokawa Satoshi SP
04/04 11:20
-
04/05 02:27